Tammera Bibbins, M.S.W., L.I.S.W., L.M.S.W.

Adjunct Instructor
Tammera Bibbins, M.S.W., L.I.S.W., L.M.S.W.
M.S.W., University of Houston, 1998
B.S., Psychology, University of Houston, 1993
L.I.S.W., 2002
L.M.S.W., 1999